ankara escort bayan ankara escort bayan ankara escort bayan ankara escort bayan ankara rus escort ankara rus escort ankara rus escort ankara rus escort escort bayan escort bayan escort bayan escort bayan

AJTP tájékoztató (2013/2014-es tanév)
Ma 2014. augusztus 29., péntek, Beatrix és Erna napja van. Holnap Rózsa napja lesz.

AJTP tájékoztató (2013/2014-es tanév)

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a 2013/2014. tanévre egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI, valamint Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. EMMI rendelete a 2012/13. tanév rendjéről alapján pályázatot hirdet helyi (települési és megyei) önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok számára a településükön – elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein – lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételére.

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és

b) az ezen pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

ba) hátrányos helyzetű,

bb)  a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény ( a továbbiakban: Gyvt.) 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,

bc)  a Gyvt. 40.§-a szerinti gyermekjóléti szolgálat – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslata alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző 3 éven belül a Gyvt.39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során.

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolában, kollégiumban tanuljanak, nevelődjenek, melyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést. Az önkormányzatok által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el.

A tanulók a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban - 2013. január 18-19-én, illetve pótló válogatási eljárás során 2013. január 24-én – egy nem szaktárgyi jellegű - felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt:

 • egy elbeszélgetést követően
 • fogalmazást írnak,
 • és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.

Egységes írásbeli felvételi vizsga: 2013. január 19. szombat, 10.00-12.00, pótló írásbeli vizsga: 2013. január 24. csütörtök, 14.00-16.00.

A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető középiskolájába (Somogy megyében a Táncsics Mihály Gimnázium), illetve kollégiumába (Somogy megyében a Klebelsberg Középiskolai Kollégium) nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra.

 • A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak, és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek teljesítése esetén tehetnek érettségi vizsgát.
 • Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban,
 • matematika-
 • és informatikaoktatásban,
 • önismereti, személyiség- és képességfejlesztő,
 • kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt.
 • A Programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) angol nyelvből,
 • és a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából,
 • mindemellett térítésmentesen szerezhetnek B kategóriás gépjármű-vezetői jogosítványt.

A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek.

Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már résztvevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők a következő honlapról:

(http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/palyazati-felhivas-a-hatranyos-helyzetu-tanulok-arany-janos-tehetseggondozo-programjaban-torteno-reszvetelre).

A pályázatnak tartalmaznia kell

 1. A helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének – lehetőleg anyagi támogatásról is szóló – határozatát (1. sz. melléklet)
 2. A nevelőtestület támogató nyilatkozatát (2. sz. melléklet)
 3. A szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és kollégiumi ellátást (3. sz. melléklet)
 4. A tanuló személyi adatlapját (4. sz. melléklet)
 5. Az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését – 2 példányban
 6. A tanuló kézzel írott önéletrajzát – 2 példányban. A tanuló önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt venni.
 7. Azt, hogy a programban résztvevő intézmények közül melyikbe kéri a felvételét (5.sz. melléklet)
 8. A hátrányos helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy a tartós nevelésbe vételről)
 9. Valamint az illetékes gyermekjóléti szolgálat – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (6. sz. melléklet)

 

A mellékletek letölthetők: ajtp.hu/pályázatok honlapról.

A programban résztvevő intézmény párok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.

 

A pályázatot legkésőbb 2012. december 7-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) – postai úton – a települési önkormányzat juttatja el az első helyen kiválasztott középiskola címére!

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: ”Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja”.

A határidő után érkezett vagy formailag hibás pályázatokat a bizottság nem értékeli.

 

A pályázat eredményéről 2013. február 7-ig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a Táncsics Mihály Gimnáziumban és a Klebelsberg Középiskolai Kollégiumban, vagy a következő e-mail címen: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

A jelentkezéssel, beiskolázással kapcsolatban hívható:

Veveránné Horváth Ágnes, igazgatóhelyettes. Tel: 06/82-512-128, 06/30-943-11-44

Dr. Sülle Csabáné, programfelelős. Tel: 06/30-667-5467

Az esetleges törvényi változásokról a gimnázium honlapján  (www.tancsics.hu) talál aktuális információkat.

AJPT hírek

Képek AJTP-sekről

 

Képnézegető


Share/Save/Bookmark