Ma 2019. január 16., szerda, Gusztáv napja van. Holnap Antal és Antónia napja lesz.

AJTP tájékoztató (2013/2014-es tanév)

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a 2013/2014. tanévre egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI, valamint Az emberi erőforrások minisztere 3/2012. EMMI rendelete a 2012/13. tanév rendjéről alapján pályázatot hirdet helyi (települési és megyei) önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok számára a településükön – elsősorban kistelepülésen, tanyán vagy nagyobb település külterületén, leromlott lakóterületein – lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, tehetséges, nyolcadik évfolyamos tanulóinak a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételére.

A program célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű, tehetséges diákok továbbtanulását.

A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki

a) tanulói jogviszonyban áll, és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és

b) az ezen pontban meghatározott valamelyik feltételnek megfelel:

ba) hátrányos helyzetű,

bb)  a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény ( a továbbiakban: Gyvt.) 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett,

bc)  a Gyvt. 40.§-a szerinti gyermekjóléti szolgálat – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslata alapján rászorult. A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző 3 éven belül a Gyvt.39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során.

A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolában, kollégiumban tanuljanak, nevelődjenek, melyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést. Az önkormányzatok által benyújtott pályázatokat a programhoz tartozó középiskolák bírálják el.

A tanulók a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban - 2013. január 18-19-én, illetve pótló válogatási eljárás során 2013. január 24-én – egy nem szaktárgyi jellegű - felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt:

 • egy elbeszélgetést követően
 • fogalmazást írnak,
 • és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki.

Egységes írásbeli felvételi vizsga: 2013. január 19. szombat, 10.00-12.00, pótló írásbeli vizsga: 2013. január 24. csütörtök, 14.00-16.00.

A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot működtető középiskolájába (Somogy megyében a Táncsics Mihály Gimnázium), illetve kollégiumába (Somogy megyében a Klebelsberg Középiskolai Kollégium) nyerhetnek felvételt, és speciális program alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra.

 • A tanulók egyéves előkészítő évfolyam, az iskola helyi tantervében foglaltak, és az érettségi vizsgaszabályzatban előírt feltételek teljesítése esetén tehetnek érettségi vizsgát.
 • Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban,
 • matematika-
 • és informatikaoktatásban,
 • önismereti, személyiség- és képességfejlesztő,
 • kommunikációs és tanulás-módszertani programokban vesznek részt.
 • A Programban tanuló diákok felkészülhetnek az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsgára (C típusú középfokú nyelvvizsgával egyenértékű nyelvtudást szerezhetnek) angol nyelvből,
 • és a nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek informatikából,
 • mindemellett térítésmentesen szerezhetnek B kategóriás gépjármű-vezetői jogosítványt.

A program résztvevői valamennyien kollégisták lesznek.

Pályázni a pályázati felhívás hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet, amelyek a programban már résztvevő középiskolákban szerezhetők be, vagy letölthetők a következő honlapról:

(http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/palyazati-felhivas-a-hatranyos-helyzetu-tanulok-arany-janos-tehetseggondozo-programjaban-torteno-reszvetelre).

A pályázatnak tartalmaznia kell

 1. A helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének – lehetőleg anyagi támogatásról is szóló – határozatát (1. sz. melléklet)
 2. A nevelőtestület támogató nyilatkozatát (2. sz. melléklet)
 3. A szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és kollégiumi ellátást (3. sz. melléklet)
 4. A tanuló személyi adatlapját (4. sz. melléklet)
 5. Az osztályfőnök tanulóról írt jellemzését – 2 példányban
 6. A tanuló kézzel írott önéletrajzát – 2 példányban. A tanuló önéletrajzában mutassa be életkörülményeit, családi hátterét; eddig elért iskolai, művészeti és sporteredményeit; hobbiját, érdeklődési körét; a jövőjével kapcsolatos elképzeléseit; valamint írja le, hogy miért akar a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt venni.
 7. Azt, hogy a programban résztvevő intézmények közül melyikbe kéri a felvételét (5.sz. melléklet)
 8. A hátrányos helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy a tartós nevelésbe vételről)
 9. Valamint az illetékes gyermekjóléti szolgálat – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (6. sz. melléklet)

 

A mellékletek letölthetők: ajtp.hu/pályázatok honlapról.

A programban résztvevő intézmény párok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe nyerhetnek felvételt.

 

A pályázatot legkésőbb 2012. december 7-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) – postai úton – a települési önkormányzat juttatja el az első helyen kiválasztott középiskola címére!

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: ”Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja”.

A határidő után érkezett vagy formailag hibás pályázatokat a bizottság nem értékeli.

 

A pályázat eredményéről 2013. február 7-ig a középiskola tájékoztatja a jelentkezőket.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást kaphatnak a Táncsics Mihály Gimnáziumban és a Klebelsberg Középiskolai Kollégiumban, vagy a következő e-mail címen: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

A jelentkezéssel, beiskolázással kapcsolatban hívható:

Veveránné Horváth Ágnes, igazgatóhelyettes. Tel: 06/82-512-128, 06/30-943-11-44

Dr. Sülle Csabáné, programfelelős. Tel: 06/30-667-5467

Az esetleges törvényi változásokról a gimnázium honlapján  (www.tancsics.hu) talál aktuális információkat.

Guest WIFI

SSID:                         GUEST_VENDEG
Felhasználói név:      diakhalo
Jelszó:                       MNY4V4KV

AJPT hírek

Képek AJTP-sekről

 

Képnézegető

Share/Save/Bookmark